Tájékoztató cégadatok módosításáról

A cégekre vonatkozó jogszabályok egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. Törvényben foglaltakra tekintettel felhívjuk szíves figyelmüket: Amennyiben 2012.03.01. napját megelőzően alapított, cégnyilvántartás hatálya alá tartozó cégüknél 2012.03.01. napját követően mind a mai napig nem történt meg az alább felsorolt adatok vagy azok egy részének bejelentése/a megadott dokumentumok/okiratok csatolása, úgy mindezt legkésőbb 2013.02.01. napjáig meg kell tenni.

Valamennyi cégtípus esetén:

  • Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek

használatára a cég jogosult. A cég a használat jogszerűségét igazolni köteles (tulajdoni lap/bérleti/használati

szerződés/megállapodás – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva).

  • Be kell jelenteni:

* a cég képviseletére jogosultak

- nevét

- adóazonosító számát

- természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét

- jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartás számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is,

* a cégnyilvántartásba bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagok (részvényesek)

- nevét

- természetes személy tag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét

- jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét,

cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát

- adóazonosító számát (külföldi adójogi illetőségű magánszemély vagy szervezet esetén – ha a magyar

adóhatósághoz nem bejelentett - illetősége szerinti állam adóazonosító számát)

* Ha a bejegyzési kérelemben (mint képviselő/tag, felügyelő-bizottsági tag, stb.,) olyan külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy külföldi természetes személy szerepel, akinek nincs magyarországi lakóhelye, kézbesítési megbízottat kell megjelölni és a megbízás létrejöttét igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratot, vagy közokiratot is csatolni kell.

Továbbá:

  • korlátolt felelősségű társaság:

- közös tulajdonú üzletrésze tulajdonosainak nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,

- amennyiben a tag szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a tag minősített többségű befolyással rendelkezik, ezt a tényt is

  • zártkörűen működő részvénytársaság:

- 50 %-ot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített befolyással rendelkező részvényesének születési idejét, édesanyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.

  • egyéni cég esetén a cégtulajdonos születési idejét és édesanyja születési nevét, valamint azt a tényt, ha az egyéni cég tagja vagy vezető tisztségviselője az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 20.§ (7) bekezdésben foglalt eltiltás hatálya alatt áll, az eltiltás kezdetét és végét.

Amennyiben a fenti bejelentési/iratcsatolási kötelezettségeket az előírt határidőig, azaz 2013.02.01-ig akár részben is nem teljesíti a cég, úgy törvényességi felügyeleti eljárásnak lehet helye, melynek során a cégbíróság a céggel, illetve a vezető tisztségviselőjével szemben 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot is kiszabhat, a bírságolásra ismételten is sor kerülhet.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy tájékoztatásunk nem teljeskörű és nem helyettesíti az Ön vállalkozásának egyedi sajátosságait is figyelembe vevő, sajátos problémáira koncentráló jogi tanácsadást, ügyintézést.